خدمت جدید دیگری از صندوق ذخیره بسیجیان، بیمه عمر و حوادث

 جدول تعهدات و شرایط بیمه نامه: (حق بیمه ها به ریال وسالانه و با احتساب مالیات و ارزش افزوده) طرح 1 نام طرح خطرات تحت پوشش بخش عمر حداکثر سرمایه بخش عمر حداکثر سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حادثه جمع حق بیمه بخش عمر و حادثه سرپرست فوت به هر علت […]

 جدول تعهدات و شرایط بیمه نامه: (حق بیمه ها به ریال وسالانه و با احتساب مالیات و ارزش افزوده)

طرح 1

نام طرح خطرات تحت پوشش بخش عمر حداکثر سرمایه بخش عمر حداکثر سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حادثه جمع حق بیمه بخش عمر و حادثه
سرپرست فوت به هر علت 20.000.000 20.000.000 25.000
همسر فوت به هر علت 10.000.000 10.000.000  
فرزند یک نفر فوت به هر علت 5.000.000 5.000.000  
هرکدام ازفرزندان
پدر-مادر و پدر و مادر همسر
فوت به هر علت 10.000.000 10.000.000 8.350

*نکته: حداکثر تعهد بیمه گر براي هریک از بیمه شدگان معادل سرمایه فوت به هرعلت و نقص عضو و ازکارافتادگی براثرحادثه مطابق جدول فوق می باشد.

استفاده گنندگان سرمایه :

نامذینفع در بخش عمردرصد سهمذینفع در بخش حادثه
سرپرستوراث قانونیبه نسبت مساوی درصورت ذکر صرفا نام وعدم تعیین درصدبیمه شده اصلی
پدر ومادر و پدر ومادر همسربیمه شده اصلی100 درصدبیمه شده
همسر وفرزندبیمه شده اصلی100 درصدبیمه شده اصلی

شرایط بیمه عمر حوادث

ماده اول- پوششهای بیمه ای:

عبارت است از:

1-  پوشش خطرهاي مشمول بیمه عمر زمانی بیمه شدگان ( فوت به هرعلت ) طبق شرایط عمومی بیمه عمر مورد عمل بیمه گر.

2- پوشش خطرهای مشمول بیمه حوادث بیمه شدگان(نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی ویاجزئی ناشی ازحوادث)طبق شرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گر .

تبصره1 – نقص عضو و يا ازكارافتادگی دائم عبارت است ازقطع،تغييرشكل وياازدست دادن توانايي انجام كارعضوي ازاعضاء بدن كه ناشي ازحادثه بوده ووضعيت دائم وقطعي داشته باشد.ملاک تشخیص وتعیین میزان نقص عضویاازکارافتادگی نظرکمیسیون پزشکی معتمد بیمه گر و براساس جداول مندرج در دستورالعمل تعیین درصد نقص عضو موردعمل بیمه گر خواهد بود.

 تبصره2 – درصورت بروز اختلاف درمورد میزان نقص عضویاازکارافتادگی، موضوع به کمیسیونی که متشکل ازپزشک معتمد بیمه گر و پزشک معتمد بیمه گذار وپزشک سومی که منتخب طرفین می باشدارجاع ورأی این کمیسیون برای طرفین قطعی ولازم الاجراء خواهد بود.  

تبصره 3 – حداکثر تعهد بیمه گر براي هریک از بیمه شدگان معادل سرمایه تعیین شده درجدول صفحه اول این قرارداد می باشد.

ماده دوم – بیمه شدگان :

1- بیمه شدگان درطرح خانواده 1 شامل بیمه شده اصلی و همسر و یک فرزند می باشند.(جمعا سه نفر)

2- در طرح خانواده 1  اعلام اسامی ومشخصات بیمه شدگان شامل بیمه شده اصلی وهمسر و فرزندان به جهت پوشش بیمه ای الزامی است .

3- پدرو مادربیمه شده اصلی و پدر ومادرهمسر بیمه شده اصلی می توانند صرفا در ابتدای ثبت نام زیر مجموعه بیمه شده اصلی قرارگیرند.

4- حق بیمه خانواده های بالای 3 نفر از بابت هر فرزند و هرکدام از  پدرو مادربیمه شده اصلی و پدر ومادرهمسر بیمه شده اصلی معادل یک سوم طرح خانواده وبراساس جدول صفحه اول این قرارداد می باشد که براساس تعداد بیمه شدگان به حق بیمه خانواده اضافه خواهد شد.

تبصره : حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر برای  بیمه شدگان اصلی و پدرو مادرایشان و همسران وپدر ومادرهمسران آنان 70 سال تمام در زمان  ثبت نام و فرزندان بیمه شدگان اصلی نیز با رعایت تا 30 سال می توانند به عداد بیمه شدگان درآیند.

 بدیهی است درصورتیکه حق بیمه اي بابت افراد خارج از حدود سنین مورد تعهد بیمه گر پرداخت شود، عیناً قابل استرداد خواهد بود و درصورت بروز خطر مورد تعهد بیمه گر، خسارت غیرقابل پرداخت بوده و حق بیمه هاي دریافتی هیچ گونه حقی براي بیمه گذار و بیمه شده و تعهدي براي بیمه گر ایجاد نخواهد نمود.

ماده سوم – ثبت نام

1- ثبت نام درسایت از ابتدای هر ماه تا 25  ام ماه بعداز ثبت نام نهایی آغاز خواهد شد و حق بیمه کامل ماه از بیمه شده اخذ خواهد شد  و خاتمه پوشش در سال آتی پایان ماه ثبت نام شده خواهد بود .

2- در طرح های خانواده 1 ثبت نام اعضای خانواده صرفا در ابتدای پوشش بیمه ای انجام خواهد شد و فقط درصورت ازدواج بیمه شده اصلی همسر و درصورت تولد فرزند جدید این افراد با اعلام اسامی درسایت به بیمه شدگان اضافه خواهند شد.

3- امکان تکمیل فرم تعیین ذینفع صرفا درابتدای قرارداد وجود دارد.

ماده پنجم – نحوه پرداخت حق بیمه :

1- بیمه شده متعهد است حق بیمه بیمه نامه را درلحظه ثبت نام براساس روش اجرایی صندوق پرداخت نماید.

2-حق بیمه هایی که پرداخت می شود قابل استرداد نیست .

ماده ششم – اصل حسن نیت :

   بیمه شده مکلف است با رعایت دقت و صداقت کلیه اطلاعات خود را درج نمایند اگـر بیمه شده در پاسخ به پرسشها عمداً از اظهار مطلبی خودداري نماید و یا عمداً برخلاف واقع اظهار بنماید، قرارداد باطل و بلا اثر خواهد بود. ولو اینکه مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچ گونه تأثیري در وقوع بیماري یا حادثه نداشته باشد. در این صورت وجوه پرداختی ایشان مسترد نخواهد شد .

ماده هفتم – استفاده کننده ( گان ) یا ذینفع (ها ) :

1-  در صورت فوت بیمه شده  سرمایه مورد تعهد به ترتیبی که از طرف بیمه شده در فرم تعیین ذینفع مشخص گردیده است در وجه ذینفع هاي تعیین شده پرداخت خواهد شد. چنانچه سهم هریک از ذینفع ها توسط بیمه شده تعیین نشده باشد، سرمایه بیمه به نسبت مساوي بین آنان تقسیم خواهد شد و در صورت عدم تعیین ذینفع و یا عدم تکمیل فرم تعیین ذینفع و یا مخدوش بودن آن سرمایه بیمه براساس قوانین جاري جمهوري اسلامی ایران در وجه وراث قانونی وي پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 – درصورت فوت بیمه شده و عدم تعیین ذینفع توسط بیمه شده متوفی، مراتب باید کتباً توسط بیمه گذار تأیید گردد.

تبصره 2- در صورتی که ثابت شود ذینفع ( ها ) و یا استفاده كننده ( گان ) در قتل بیمه شده عامداً مباشرت و یا معاونت داشته و یا قتل به سبب تحریک یا تبانی وي ( آنها ) روي داده است، چنین ذینفع ( ها ) یا استفاده کننده (گان) از دریافت سرمایه بیمه محروم خواهد (خواهند) شد. در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

تبصره 3- چنانچه بنا به درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر چک غرامت در وجه بیمه گذار صادرگردد، بیمه گذار موظف است سرمایه بیمه پرداخت شده را حسب مورد در وجه وراث قانونی یا ذینفع هاي منتخب بیمه شده پرداخت نماید .

2- درصورت نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم کلی یا جزئی بیمه شده به علت حوادث سرمایه بیمه ویادرصدی ازآن براساس جدول تعیین نقص عضومندرج در شرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گربه بیمه شده پرداخت خواهدشد.

ماده هشتم – وظایف بیمه گذار و ذینفع (ها) درصورت وقوع حادثه :

بیمه شدگان یا ذینفع ها درصورت وقوع حادثه ، مراتب را باید دراسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع  کتباً و در سایت به اطلاع صندوق برسانند، مگر اینکه ثابت نمایند به علت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده اند.

ماده نهم – مدارك پرداخت خسارت :

1- باعنایت به تعداد بیمه شدگان وفراگیری جغرافیایی ایشان در سراسرکشور و فرآیند اجرایی طرح بسیج ، نحوه ارسال مدارک درمراکزی که شرکت بیمه تعیین خواهد نمود انجام خواهد شد.

2-در صورت وقوع خطرات برای بخش عمر موضوع قرارداد(فوت به هرعلت در طرح یک ) براي هریک از بیمه شدگان، بیمه گذار مکلف است مراتب را به بیمه گر اعلام و متعاقباً مدارك مستند بشرح زیر را ارسال نماید:

1-2 گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد. ( درصورتی که فوت ناشی ازحادثه باشد)

2-2 گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر تعیین علت فوت

3-2 کپی برابر با اصل خلاصه رونوشت وفات و یا جواز دفن

4-2 کپی برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی ( کلیه صفحات )

5- 2مشابه حوادث

6-2 کپی صفحه اول ( مشخصات ) دفترچه تأمین اجتماعی

7-2 اصل برگ تعیین ذینفع به امضاء بیمه شده متوفی و مهر و امضاء بیمه گذار

8-2 برگ انحصار وراثت ( درصورت عدم تعیین ذینفع )

9-2 کپی شناسنامه ذینفع (ها) و استفاده کننده (گان)

10-2 کپی برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتی که فوت ناشی ازحادثه رانندگی باشد و بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را به عهده داشته است.

11-2  تایید عضویت فرد توسط صندوق

3-درصورت وقوع خسارت نقص عضو وازکارافتادگی ناشی ازحادثه

1ـ3 گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح(انتظامی،قضائی،تأمین اجتماعی،…) تنظیم ونام بیمه شده درآن ذکر گردیده باشد.

2 ـ3 گواهی اولین مرجع درمانی که بیمه شده بلافاصله پس ازوقوع حادثه به آن مراجعه نموده است.( برای بیمه شدگان طرح 3 مدارک هزینه های پرداخت شده)

3 ـ3 گواهی پزشک معالج مبنی برخاتمه معالجات وتائید نقص عضو بانضمام سوابق پزشکی وکلیه رادیوگرافیهای بعمل آمده .

4 ـ 3تصویر برابر با اصل شناسنامه .                                                   

5 ـ 3تصویر برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتیکه وی رانندگی وسیله نقلیه رابعهده داشته باشد.

6 ـ 3تایید عضویت فرد توسط صندوق

ماده دهم – استثنائات قرارداد  ( موارد خارج از تعهد بیمه گر):

10-1- تأمین خطرات ناشی از جنگ از شمول پوششهاي این قرارداد مستثنی بوده و تابع توافق جداگانه اي در مــورد نرخ و شرایط آن می باشد .

تبصره 1 – بیمه شدگان این قرارداد تحت پوشش بیمه فوت  ناشی از عملکرد مهمات جنگی عمل نکرده ( در مناطقی که در زمان جنگ تحمیلی به عنوان مناطق جنگی شناخته شده اند ) در زمان صلح و با توجه به میزان تعهدات مندرج در این قرارداد می باشند.

10-2- کلیه خسارات ناشی از شورش، اغتشاش، اعتصاب، بلوا، آشوب، انقلاب، قیام، کودتا، اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و هرگونه اقدامات تروریستی

10-3- خودکشی بیمه شده و یا اقدام به آن در طول 2 سال اول بیمه اي

10-5- مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهاي محرك بدون تجویز پزشک

10-6- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن

10-7- خسارات ناشی از انفجارات اتمی و هیدروژنی و نوتروژنی و مانند آن و فعل و انفعالات هسته اي

10-9- عمد بیمه گذار و بیمه شده در تحقق خطر

10-10- فوت بیمه شده فاقد سابقه بیمه اي ( فوت به علت غیرحادثه ) درطول مدت 6 ماه اول پوشش بیمه اي در اثر بیماري ایدز، سکته هاي قلبی و مغزي، بیماري مزمن کبدي، بیماري مزمن کلیوي و تومور هاي مغزي، MS ، سرطان، هپاتیت که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر منشاء آن قبل از تاریخ شروع پوشش بیمه اي بیمه شده باشد.

10-11بیماري و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

10-12 خسارات ناشی از مسابقه سرعت و پروازهاي اکتشافی وآکروباسی و هرنوع تمرین پرواز هوایی

10-13کلیه خسارات اتباع خارجی که فاقد مجوز اقامت و پروانه کار باشند .

10-14 سایر موارد طبق شرایط عمومی بیمه عمر مورد عمل بیمه گر.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت غرامت فوت ، نقض عضور دائم و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

غرامت فوت و نقص عضو دائمهزینه های پزشکی ناشی از حادثه
1- تصویر کارت ملی و شناسنامه (همه صفحات) بیمه شده اصلی،  زیاندیده و ذینفعان
2- معرفی نامه از یگان خدمتی ( ممهور به مهر یگان خدمتی)
3- فرم اعلام خسارت اولیه 
4-فرم پیشنهاد برای بیمه نامه حوادث انفرادی 5- گزارش حادثه
6- اصل برگه کمیسیون تعیین درصد (ممهور به مهر کمیسیون پزشکی)
7- اصل فیش حقوقی ماه حادثه
8- اطلاعات شماره حساب و شماره شبا به صورت مکتوب از بانک
9- گواهینامه معتبر در صورت تصادف 10-  اصل یا کپی برابر اصل بیمارستانی پرونده پزشکی
11- جواز دفن، گواهی فوت و گواهی پزشکی فوت سن بالای هفت روز (فوت بر اثر حادثه)
12- تاییدیه علت مرگ از مراجع ذیصلاح (پزشکی قانونی)و قرار منع تعقیب در صورت نیاز  
1-در موارد سوختگی تکمیل فرم سوختگی پس از حداقل 6 ماه از حادثه توسط جراح عمومی به طور دقیق (تعیین شکل ضایعات  باقی مانده و درصد سوختگی هر ناحیه) بر اساس آسیب های باقی مانده لازم است.
2-در موارد آسیب زانو (رباط، مینیسک)  MRI  زمان حادثه  ضروری است.
3-در کلیه مواردیکه در صورتجلسه کد با جراحی داده شده شرح عمل جراحی لازم است.
4-در ضایعات عصب اندامها مانند اولنار و رادیال و …، نوار عصب یکسال بعد از حادثه ملاک است.
5-در مواردیکه کد عوارض مانند محدودیت های حرکتی و آرتروز و نان یونیون (عدم جوش خوردگی) و …. داده می شود گواهی تایید آن عارضه توسط متخصص مربوطه پس از زمان مقرر در آیین نامه ضروری است. (6 ماه تا یک سال)
6-دیسک کمر، ناشی از حادثه و تروما مانند تصادف- سقوط از ارتفاع مشمول آیین نامه می باشد و در موارد حمل بار و اسباب کشی و ورزش های غیر رزمی درصد تعلق نمی گیرد. تبصره: مدارک ذیل جهت احراز ارتباط دیسک با حادثه الزامی می باشد. الف) برگه اعزام همزمان به مراکز درمانی که توسط پزشک و یا بیمارستان مهر و تایید شده باشد.   ب)MRI همزمان با حادثه. ج) صورت سانحه معتبر ناشی از حادثه های فوق الذکر.  
7- در ضایعات گوش نوار گوش همزمان با حادثه و در موارد وزوز گوش گواهی تاییدیه آن و ارتباط با حادثه الزامی می باشد.   
8-  در شکستگی بینی گواهی پایان درمان الزامی است و ملاک تعیین درصد، عوارض و تغییر شکل باقی مانده در پایان درمان می باشد و میزان تغییر شکل بینی در ابتدای حادثه ملاک نمی باشد.    
9- در کلیه موارد گواهی پایان درمان ضروری است و کلیه مدارک باید دارای اسم و مشخصات و تاریخ دقیق باشد.  

        

نکات حائز اهمیت

* بر اساس دستورالعمل به کاهش شنوایی ناشی از میادین تیر درصد تعلق نمی گیرد و استفاده از محافظ گوش در کلیه سازمان ها الزامی است.

* فتق شکم مشمول آیین نامه نمی باشد صرفا فتق ناشی از برش شکم (انسیزیُونان) در اثر حادثه مستند رخ دهد قابل بررسی است.