راه دسترسی پروژه مجتمع تفریحی ، فرهنگی و گردشگری ارومیه روی میز کمیسیونهای تخصصی شورای شهر کلانشهر ارومیه

در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارومیه که به دعوت اعضا کمیسیون شورا از دبیر اجرایی پروژه جناب آقای دکتر حسین سلطانی به عمل آمده بود ۲ موضوع رفع بروکراسی ایجاد شده برای راه دسترسی و مسیر گشایی آن و نیز پیشنهاد صندوق ذخیره بسیجیان جهت اخذ رایگان مجوز ساخت از شهرداری محترم […]

در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارومیه که به دعوت اعضا کمیسیون شورا از دبیر اجرایی پروژه جناب آقای دکتر حسین سلطانی به عمل آمده بود ۲ موضوع رفع بروکراسی ایجاد شده برای راه دسترسی و مسیر گشایی آن و نیز پیشنهاد صندوق ذخیره بسیجیان جهت اخذ رایگان مجوز ساخت از شهرداری محترم کلانشهر ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه اعضاء دفتر پروژه اطلاعاتی در مورد روند طی شده در جهت امور اداری پروژه و مشکلات به وجود آمده در مورد مسیرگشایی راه دسترسی همچنین معرفی کاربری های طراحی شده و نحوه سرمایه گذاری صندوق در این حوزه را به اعضا محترم شورا ارائه نمودند و در ادامه جلسه اعضای محترم کمیسیون سرمایه گذاری شورا اسلامی شهر ارومیه با تقدیر از مجموعه صندوق ذخیره بسیجیان از باب سرمایه گذاری در بخش صنعت گردشگری کلانشهر ارومیه تاکید بر سرعت بخشیدن به روند اداری و اجرایی پروژه نمودند و مقرر گردید تا موارد درخواستی صندوق جهت تسهیل در امور شهرداری در صحن شورا اسلامی مطرح و به تصویب اعضاء محترم شورای اسلامی شهر برسد .اعضاء محترم کمیسیون شورا با تاکید بر اهمیت بخش گردشگری در رفع بخشی از مشکل بی کاری و تاکید بر فرصت به وجود آمده در جهت تقویت صنعت گردشگری کلانشهر ارومیه توسط این طرح ملی شورای شهر ارومیه را مکلف به حمایت همه جانبه از این طرح ملی دانستند.