گزارش عملکرد صندوق در حوزه خدمات رفاهی شهریور ماه 1400