فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار تجدید شد

آگهی نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات خاکی محوطه مجتمع فرهنگی، رفاهی ، گردشگردی موسسه صندوق بسیجیان شهرستان ارومیه پیرو برگزاری مناقصه مذکور و ارسال همزمان اسناد ارزیابی اسناد کیفی و پاکات پیشنهاد قیمت (در قالب پاکات الف، ب و ج) براساس بررسی ارزیابی کیفی ارسالی در پاکات ب، عدم احراز شرط نصاب حداقلی تعداد […]

آگهی نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات خاکی محوطه مجتمع فرهنگی، رفاهی ، گردشگردی موسسه صندوق بسیجیان شهرستان ارومیه

پیرو برگزاری مناقصه مذکور و ارسال همزمان اسناد ارزیابی اسناد کیفی و پاکات پیشنهاد قیمت (در قالب پاکات الف، ب و ج) براساس بررسی ارزیابی کیفی ارسالی در پاکات ب، عدم احراز شرط نصاب حداقلی تعداد مناقصه گران واجد شرایط در مرحله اول جهت بازگشایی پاکات مالی (موضوع بند الف ماده 10 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 16/7/85 )برکمسیون برگزاری مناقصه مسجل گردیده است. لذا بدینوسیله بر اساس این آگهی حسب مفاد ماده 22 قاون برگزاری مناقصات، مراتب تجدید مناقصه پیش گفته به تمامی شرکت کنندگان اطلاع رسانی گردیده و پاکات پیشنهاد قیمت ( پاکت ج) ارائه شده از سوی ایشان، از تاریخ این آگهی به صورت غیر مفتوح و به همان شکل اولیه به امضا کنندگان اسناد و یا نمایندگان معرفی شده ایشان استرداد خواهد شد.
شایان ذکر است خریداری مجدد اسناد در فرآیند تجدید مناقصه برای تمامی مناقصه گران الزامی بوده و هرگونه بهره برداری از این آگهی (مکاتبه) درخصوص فهرست مناقصه گران واجد الشرایط در آگهی ارزیابی اولیه مورد تایید این کارفرما نمی باشد.
تبصره : از شرکت کنندگان در مرحله اول وجه جداگانه ای بابت خرید مجدد اسناد دریافت نخواهد شد و فراخوان مجدد دریافت اسناد به آگاهی تمامی شرکت کنندگان این مرحله خواهد رسید.