سفر یک روزه جناب آقای دکتر احمد اسفندیاری مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان دراستان قزوین

حضور در بیت امام جمعه ودیدار با ایشان وارائه گزارش به نماینده محترم ولی فقیه استاندر اول ضمن معرفی جناب آقای دکتر اسفندیاری مدیرعامل محترم صندوق ذخیره بسیجیان گزارش برنامه های صندوق ذخیره بسیجیان توسط جناب سرهنگ حبیبی دراستان ارائه گردیدوسپس ایراد سخنرانی توسط آقای دکتروارائه گزارش درباره ماهیت صندوق وبرنامه های کلی که درسال […]

حضور در بیت امام جمعه ودیدار با ایشان وارائه گزارش به نماینده محترم ولی فقیه استان
در اول ضمن معرفی جناب آقای دکتر اسفندیاری مدیرعامل محترم صندوق ذخیره بسیجیان گزارش برنامه های صندوق ذخیره بسیجیان توسط جناب سرهنگ حبیبی دراستان ارائه گردیدوسپس ایراد سخنرانی توسط آقای دکتروارائه گزارش درباره ماهیت صندوق وبرنامه های کلی که درسال 99 به بسیجیان ارائه شده است
ودر پایان آیت الله عابدینی ضمن تبریک ماه رجب ایشان فرمودند امروز بسیار نیازمندیم که بسیج را بعنوان چشم وگوش، دست،بازو وعمار انقلاب حفظ کنیم .البته از سوی دیگر باید به خدمات دهی مالی وشغلی وتسهیلاتی ومعنوی بسیجیان توجه ویژه شود. در پایان این دیدار مدیرعامل محترم هدایای جهت یادبود تقدیم امام جمعه محترم گردید.
دیدار جناب آقای دکتراسفندیاری با جانشین استان جناب سرهنگ برزگر برگزار گردید. در این دیدار معاونت نیروی انسانی استان طی گزارشی از فرآیند ثبت نام اعضاء در صندوق وآمار ثبت نامی استان ومعرفی مدیرعامل محترم صندوق وسپس جناب آقای دکتراسفندیاری گزارشی از وضعیت بسیجیان ، اعضاء وخدماتی که در یکسال گذشته به بسیجیان ارائه شده است ودر ادامه جناب سرهنگ برزگربا تقدیر وتشکر از مدیرعامل محترم پیشنهاداتی ارائه نمودند
گردان های عاشورا وبیت المقدس هم حق عضویت این بسیجیان از طرف سازمان پرداخت شود
جلسه ی با آقای سردار تقی زاده وسردار بابا احمدی وجناب آقای دکتر اسفندیاری به جهت اینکه خدمات دهی دربسیج بصورت یکپارچه ومتمرکز انجام گیرد مثل بحث:
1ـ اشتغال 2ـ کمک مومنانه 3ـ بیمه 4ـ اشتغال زایی
دیداربانماینده محترم ولی فقیه در سپاه استان حاج آقای معبودی دراین دیدار بعد گزارش جناب سرهنگ حبیبی وجناب آقای دکتر اسفندیاری درخصوص خدمات صندوق وخدمات انجام شده
حضور جناب آقای دکتر اسفندیاری درسپاه شهرستان البرز ودیدار با فرمانده ناحیه مباحثی درخصوص سرمایه گذاری درپروژه های این ناحیه مطرح شد .
دیدار از خانواده شهید معظم امیر حسین آقا علیخانی با حضور جناب آقای دکتر اسفندیاری وتقدیم هدیه ولوح تقدیر وهدیه آستان قدس ودراین دیدار خاطراتی از شهید توسط پدر ومادر شهید بیان گردید.
دیدار با شهردار ومدیرعامل شرکت شهر صنعتی البرز که در این جلسه پروژ هایی از شهرداری مطرح شد که بعد از ارائه طرح به صندوق ذخیره بسیجیان وبررسی طرح های داده شده ودرصورت تائید این طرح ها مشارکت صورت بپذیرد
طرح های پیشنهادی از طرف شهردار شهر الوند :
1ـ ساخت انبار

2ـ ساخت مجتمع تجاری واداری گلها