گزارش تصویری از مسابقه عکس برداشت آزاد – زائران مشهد مقدس طرح رضوان – ۱۳۹۷