به منظور رسیدگی به امور رفاهی بسیجیان ،‌ماده واحده تشکیل صندوق ذخیره بسیجیان در تابعیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تاریخ 1376/04/29 به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه صندوق با ماهیت اقتصادی و حمایتی در تاریخ 1381/03/29 به تصویب هیئت محترم وزیران رسید.

اطلاعات بیشتر