وقتی برخی ماسک نمیزنند ، من از آن پرستار فداکار خجالت میکشم