تصویب 50 طرح اشتغال زایی

پس از بررسی های کارشناسی طرح های اشتغال زایی در سامانه شتاب ،از مجموع طرح های ارسالی ، تعداد 32 طرح مرحله اول و 18 طرح در مرحله دوم و در مجموع 50 طرح، مورد تایید قرار گرفت تا مراحل معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات انجام پذیرد .

پس از بررسی های کارشناسی طرح های اشتغال زایی در سامانه شتاب ،از مجموع طرح های ارسالی ، تعداد 32 طرح مرحله اول و 18 طرح در مرحله دوم و در مجموع 50 طرح، مورد تایید قرار گرفت تا مراحل معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات انجام پذیرد .