اطلاعیه بیمه تکمیلی سال 99

قابل توجه اعضای صندوق ذخیره بسیجیان، ثبت نام بیمه تکمیلی درمان سال 1399 آغاز گردید. شروع مرحله هفتم ثبت نام از تاریخ 99/06/26 تا 99/07/25 خواهد بود که هزینه قابل پرداخت هرنفر ماهیانه 7.000 تومان است.

قابل توجه اعضای صندوق ذخیره بسیجیان،

ثبت نام بیمه تکمیلی درمان سال 1399 آغاز گردید. شروع مرحله هفتم ثبت نام از تاریخ 99/06/26 تا 99/07/25 خواهد بود که هزینه قابل پرداخت هرنفر ماهیانه 7.000 تومان است.