ارائه بیمه درمان به بیش از 24 هزار نفر از اعضا در سال 1398