رئیس سازمان بهزیستی کشور از همکاری با صندوق در اشتغال و کارآفرینی جامعه هدف استقبال نمود.

طرفین در مورد انعقاد تفاهم نامه‌ی همکاری در حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات رفاهی و توانمندسازی جامعه هدف گفتگو کردند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از همکاری با صندوق در اشتغال و کارآفرینی جامعه هدف استقبال
                  نمود.

طی جلسه‌ای که در تاریخ 12 خرداد‌ماه 1398 در سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، دکتر احمد اسفندیاری مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان و دکتر قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره انعقاد تفاهم نامه‌ی همکاری در حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات رفاهی و توانمندسازی جامعه هدف گفتگو کردند. در این جلسه دکتر اسفندیاری مدیرعامل صندوق به تشریح برنامه‌ها و فعالیت های صندوق در ارائه‌ی خدمات رفاهی و توانمندسازی جامعه هدف بر بستر سامانه‌های سحاب و شتاب پرداخت و جامعه‌ی هدف مشترک سازمان بهزیستی کشور و صندوق ذخیره بسیجیان تبیین گردید. دکتر قبادی دانا نیز از اقدامات سازمان بهزیستی کشور برای ایجاد شبکه‌ی اشتغال و بازار خانگی محصولات مددجویان به عنوان ظرفیتی مناسب برای حضور در سامانه فروشگاهی سحاب به عنوان یک زیرساخت توزیع در سطح کشور گزارش داد. همچنین مقرر شد تفاهم نامه‌ای با حضور معاونت های تخصصی طرفین تنظیم گردد.