این مطلب ۱۹۲۹ بار خوانده شده

ساختار

نسخه مناسب چاپ

ساختار سازمانی صندوق ذخیره بسیجیان به استناد اساسنامه مصوب صندوق که ساختار سازمانی را از جمله اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل می داند ، پس از یک دوره ی آزمایشی یک ساله و رفع معایب و بازنگری مجدد کارشناسی شده و بر اساس فعالیت های تعریف شده برای صندوق ، در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب هیئت مدیره صندوق قرار گرفت و جهت اجرا توسط مدیرعامل صندوق ابلاغ گردید.