این مطلب ۱۸۹۹ بار خوانده شده

اساسنامه

نسخه مناسب چاپ

 

اساسنامه صندوق ذخيره بسيجيان

مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي

 شماره ابلاغ: ۴۸۶۰۶/ت ۲۰۵۷۳ه‍ شماره انتشار: ۱۶۸۵۹

تاريخ ابلاغ: ۱۵/۱۰/۱۳۸۱ تاريخ روزنامه رسمي: ۲۱/۱۰/۱۳۸۱

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۸۱۶۲/۲۱/۱۰۸/۱۶۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۶ وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح و به استناد ماده و احده قانون ايجاد صندوق ذخيره بسيجيان ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ اساسنامه صندوق يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

 فصل او ل ـ كليات

ماده ۱ ـ صندوق ذخيره بسيجيان كه در اين اساسنامه به اختصار «صندوق» ناميده مي‌شود وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح مي‌باشد.

ماده ۲ ـ صندوق مؤسسه‌اي دولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وجوه آن كه متعلق به بسيجيان است به صورت غير دولتي اداره مي‌شود.

ماده ۳ ـ صندوق براي نيل به اهداف پيش بيني شده در قانون ايجاد صندوق ذخيره بسيجيان در راستاي حفظ منافع بسيجيان عضو در موارد زير فعاليت مي‌نمايد:

الف ـ تشويق و ترغيب بسيجيان براي مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي و جذب نقدينگي و هدايت آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي.

ب ـ خريد و فروش سهام و اوراق بهادار پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار.

پ ـ سپرده‌گذاري در بانكها، مؤسسات اعتباري يا ساير و احدهاي مجاز داخلي كه منافع بيشتري را از سپرده‌گذاري عايد نمايد.

ت ـ سرمايه گذاري در واحدهاي رفاهي اعم از مهمانپذير، باشگاه، و احدهاي مسكوني و غيرمسكوني پس از اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح.

ث ـ ارايه خدمات رفاهي به بسيجيان عضو اعم از اجتماعي و فرهنگي.

تبصره ـ صندوق مي‌تواند فعاليت‌هاي موضوع اين ماده را از طريق مؤسسات وابسته به بنياد تعاون بسيج انجام دهد.

ماده ۴ ـ مركز صندوق تهران است و به نشاني خواهد بود كه توسط هيئت مديره تعيين و اعلام خواهد شد.

تبصره ـ صندوق مي‌تواند در ساير نقاط كشور شعبه يا نمايندگي داير نمايد.

ماده ۵ ـ صندوق مكلف است فعاليت‌هاي مالي مقرر در اين اساسنامه را حسب مورد از طريق سيستم بانكي كشور و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز انجام دهد.

فصل دوم ـ منابع مالي

ماده ۶ ـ منابع مالي صندوق عبارت است از:

الف ـ حق عضويت ماهانه بسيجيان معادل يك درصد (۱%) حداقل حقوق كاركنان ثابت نيرو‌هاي مسلح.

ب ـ كمك دولت معادل دو برابر مبلغ فوق درقالب اعتبارات مصوب و پيش بيني شده در قانون بودجه.

پ ـ هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي، ثلث، وجوه بريه و نذورات كه با رعايت مقررات مربوط اخذ مي‌گردد.

ت ـ درآمدهاي حاصل از مشاركت صندوق با اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قرارداد في مابين.

ث ـ وام و تسهيلات اعتباري كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط اخذ مي‌گردد.

ج ـ ساير درآمد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط عايد مي‌شود.

فصل سوم ـ اركان صندوق

ماده ۷ ـ اركان صندوق عبارتند از:

الف ـ هيئت امنا

ب ـ هيئت مديره

پ ـ مديرعامل

ت ـ بازرس

ماده ۸ ـ هيئت امناي صندوق به عنوان عالي‌ترين مرجع تصميم گيري و سياستگذاري در امور صندوق مركب خواهد بود از:

۱ ـ وزير دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح (رييس هيئت امنا).

۲ ـ جانشين رييس ستاد كل نيرو‌هاي مسلح.

۳ ـ رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جانشين وي.

۴ ـ معاون وزير امور اقتصادي و دارايي.

۵ ـ معاون رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

۶ ـ فرمانده نيروي مقاومت بسيج يا جانشين وي.

۷ ـ مدير عامل بنياد تعاون بسيج.

تبصره ۱ ـ مدير عامل صندوق، دبير هيئت امنا مي‌باشد.

ماده ۹ ـ جلسات هيئت امنا حداقل سالي دو بار بنا به دعوت كتبي رييس هيئت امنا تشكيل مي‌شود.

ماده ۱۰ ـ جلسات هيئت امنا با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با حداقل چهار رأي موافق از آراي حاضر در جلسه معتبر است.

ماده ۱۱ ـ و ظايف و اختيارات هيئت امنا به شرح زير است:

الف ـ تعيين برنامه‌ها و سياست‌هاي كلي صندوق.

ب ـ اتخاذ تصميم در مورد برنامه و بودجه سالانه صندوق بنا به پيشنهاد هيئت مديره.

پ ـ اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق با توجه به گزارش هيئت مديره و بازرس صندوق.

ت ـ نصب و عزل مديرعامل بنا به پيشنهاد فرمانده نيروي مقاومت بسيج و تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح.

ث ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره بنا به پيشنهاد فرمانده نيروي مقاومت بسيج و تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح.

ج ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي موظف و حق حضور در جلسه اعضاي غيرموظف هيئت مديره صندوق با رعايت مقررات مربوط.

چ ـ تعيين بازرس صندوق با رعايت قانون تشكيل سازمان حسابرسي و اساسنامه آن و قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي و حق الزحمه وي.

ح ـ رسيدگي به مسائلي كه به هيئت امنا ارجاع مي‌شود.

خ ـ پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامه صندوق براي تصويب هيئت وزيران.

د ـ تصويب آيين نامه‌هاي صندوق با رعايت قوانين و مقررات.

ماده ۱۲ ـ هيئت مديره صندوق از يك نفر رييس كه سمت مدير عامل را نيز دارد و چهار نفر عضو تشكيل مي‌شود.

ماده ۱۳ ـ اعضاي هيئت مديره و مديرعامل صندوق توسط هيئت امنا براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و تا زماني كه اعضاي جديد انتخاب نشده‌اند به و ظايف خود ادامه مي‌دهند و انتخاب مجدد آنان نيز براي يك دوره متوالي ديگر بلامانع خواهدبود.

تبصره ـ اعضاي هيئت مديره و مدير عامل صندوق مجاز به انجام معامله با صندوق نمي باشند.

ماده ۱۴ ـ جلسات هيئت مديره حداقل هر پانزده رو ز يك بار به دعوت رييس هيئت مديره تشكيل و با حضور سه عضو رسميت مي‌يابد.

تبصره ۱ ـ دستور جلسات توسط رييس هيئت مديره تعيين مي‌شود.

تبصره ۲ ـ تصميمات هيئت مديره با حداقل سه رأي معتبر و قابل اجراست.

ماده ۱۵ـ تصميمات متخذه در هر يك از جلسات هيئت مديره بايد پس از امضاي اعضاي حاضر در جلسه در محل صندوق نگهداري شود.

ماده ۱۶ ـ هيئت مديره داراي و ظايف و اختيارات زير مي‌باشد:

الف ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت امناي صندوق.

ب ـ تصويب دستورالعمل‌هاي داخلي صندوق.

پ ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق و گزارش به هيئت امنا براي اتخاذ تصميم.

ت ـ تهيه و تنظيم گزارش و برنامه عمليات سالانه صندوق و هر نوع گزارش يا پيشنهادي كه به موجب اين اساسنامه بايد جهت تصويب به هيئت امنا تسليم شود.

ث ـ اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه طبق آيين نامه‌هاي داخلي صندوق بايد به تصويب هيئت مديره برسد.

ج ـ ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري، همچنين حل و فصل دعاوي صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

چ ـ تعيين امضاهاي مجاز براي قراردادها، چك‌ها و ساير اسناد تعهدآور صندوق كه همراه با مهر صندوق خواهد بود با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ماده ۱۷ ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي و اداري صندوق بوده و مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق مي‌باشد و و ظايف و اختيارات وي به شرح زير است:

الف ـ مديرعامل براي اداره امور صندوق و اجراي مصوبات هيئت امنا و هيئت مديره داراي اختيار و مسئوليت در حدو د مقررات اين اساسنامه و آيين نامه‌هاي صندوق و بودجه مصوب مي‌باشد.

ب ـ عزل و نصب كاركنان صندوق.

پ ـ مديرعامل مجاز به اقامه دعوي و دفاع از دعاوي له و عليه صندوق مي‌باشد و نمايندگي صندوق را در مقابل كليه مقامات قضايي اداري و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي با حق توكيل خواهد داشت.

ت ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه، ترازنامه و صورتحساب سود و زيان، برنامه عمليات و آيين‌نامه‌هاي داخلي صندوق و ارايه آنها به هيئت مديره صندوق جهت اتخاذ تصميم.

تبصره ـ مدير عامل مي‌تواند با تأييد هيئت مديره قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از كاركنان صندوق تفويض نمايد.

ماده ۱۸ ـ بررسي گزارش سالانه و رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و تطبيق عمليات صندوق و تهيه گزارش براي هيئت امنا برعهده بازرس است كه مطابق قوانين و مقررات مربوط و ظايف خود را انجام مي‌دهد.

ماده ۱۹ ـ هيئت مديره مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه، ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمايم مربوط را براي رسيدگي به بازرس تسليم كند. بازرس مكلف است پس از و صول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمايم مربوط، حداكثر ظرف يك ماه رسيدگي‌هاي لازم را انجام داده و گزارش مربوط را به مقامات و مراجع ذي‌صلاح تسليم كند.

ماده ۲۰ ـ هرگاه بازرس در جريان رسيدگي و تطبيق عمليات صندوق ايراد يا اشكالاتي مشاهده كند بايد مراتب را براي اصلاح امور و رفع اشتباه به رييس هيئت مديره و مديرعامل صندوق اعلام نمايد.

ماده ۲۱ ـ سال مالي صندوق از او ل فرو ردين ماه هر سال شرو ع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد، به اسثتناي سال اول كه شروع آن تاريخ لازم الاجرا شدن اساسنامه صندوق خواهد بود.

 

اين متن به موجب نامه شماره ۲۰۹۹/۳۰/۸۱ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.

 

محمدرضا عارف ـ معاون او ل رييس جمهور