این مطلب ۱۹۱۳ بار خوانده شده

قانون

نسخه مناسب چاپ

قانون ایجاد صندوق ذخیره بسیجیان

ماده واحده - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود به منظور رسیدگی به امور رفاهی بسیجیانی که حداقل یک سال بطور مستمر عضو رده های مقاومت بوده یا بیش از سه ماه در جبهه های حق علیه باطل حضور داشته اند و همچنان به صورت بسیجی فعال و ویژه ادامه خدمت می دهند، نسبت به تأسیس صندوقی تحت عنوان صندوق ذخیره بسیجیان - که از این پس صندوق نامیده می شود - اقدام کند.

تبصره ۱ - بسیجیان موضوع این قانون که عضو صندوق ذخیره دیگری نیستند می توانند ماهانه معادل یک درصد از حداقل حقوق پرسنل نیروهای مسلح را به حساب صندوق واریز کنند. دولت نیز موظف است همه ساله معادل دو برابر مبلغ یاد شده را در ردیف خاصی تحت عنوان کمک به صندوق به بودجه سالانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کند.

تبصره ۲ - اعتبار سهم دولت، همه ساله به عنوان کمک در بودجه کل کشور پادار و پس از پرداخت در وجه صندوق به حساب هزینه قطعی منظور می شود. صندوق مجاز است مانده وجوه مصرف نشده در پایان هرسال را به سال بعد منتقل کرده و طبق مقررات مورد عمل به مصرف برساند.

تبصره ۳ - اساسنامه صندوق با ماهیت اقتصادی و حمایتی و هر گونه اصلاح و تغییر در آن ، همچنین آیین نامه های اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تاریخ تصویب ۱۳۷۶.۴.۲۹

تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶.۵.۸