این مطلب ۱۹۲۱ بار خوانده شده

ارتباط با معاونت خدمات رفاهی اعضا

نسخه مناسب چاپ

ارتباط با معاونت خدمات رفاهی اعضا

تلفن ها:

۰۲۱۸۸۸۳۰۳۴۹

۰۲۱۸۸۸۳۰۳۴۸

سامانه ارتباطی  : ۴۱۰۱۳

معاون خدمات رفاهی اعضا : آقای رحمت الله شیشه گر

مدیریت اعضا : آقای علی شفیع زاده بجندی

مدیریت توانمند سازی : آقای محمد کوبنده