جلسه با فرمانده بسیج کارکنان وزارت دفاع پیرامون خدمت رسانی به کارکنان غیر رسمی ودجا که عضو فعال بسیج میباشند

جلسه با فرمانده بسیج کارکنان وزارت دفاع پیرامون خدمت رسانی به کارکنان غیر رسمی ودجا که عضو فعال بسیج میباشند طرفین ظرفیت های خود را بیان نمودند و مقرر شد در آینده بیشتر با یکدیگر همکاری کنند خدمت رسانی به کارکنان غیر رسمی ودجا که عضو فعال بسیج می باشند

جلسه با فرمانده بسیج کارکنان وزارت دفاع پیرامون خدمت رسانی به کارکنان غیر رسمی ودجا که عضو فعال بسیج میباشند

طرفین ظرفیت های خود را بیان نمودند
و مقرر شد در آینده بیشتر با یکدیگر همکاری کنند
خدمت رسانی به کارکنان غیر رسمی ودجا که عضو فعال بسیج می باشند