شورای شهر ارومیه پای کار آمد.

با آغاز شدن فاز طراحی ابنه و دیوار کشی مجتمع بزرگ تفریحی ، فرهنگی ، گردشگری صندوق ذخیره بسیجیان در ارومیه ، جناب آقای حسین پناهی، یکی از اعضاء محترم شورای شهر کلانشهر ارومیه با حضور در دفتر مدیریت پروژه و بازدید میدانی از سایت پروژه از روند پروژه بازدید نمود و مقرر گردید در […]

با آغاز شدن فاز طراحی ابنه و دیوار کشی مجتمع بزرگ تفریحی ، فرهنگی ، گردشگری صندوق ذخیره بسیجیان در ارومیه ، جناب آقای حسین پناهی، یکی از اعضاء محترم شورای شهر کلانشهر ارومیه با حضور در دفتر مدیریت پروژه و بازدید میدانی از سایت پروژه از روند پروژه بازدید نمود و مقرر گردید در هفته های آتی جاده دسترسی ۱۰۰ متری پروژه کمربند دوم کلانشهر ارومیه ، منتهی به زمین پروژه صندوق ذخیره بسیجیان و مسیر توریستی بند ارومیه ، در اولویت طراحی و اجرا قرار بگیرد.