حضور جناب اقای دکتر اسفندیاری در جمعِ مسئولین سرمایه انسانی بسیج سپاه های استانی

حضور جناب اقای دکتر اسفندیاری در جمعِ مسئولین سرمایه انسانی بسیج سپاه های استانی کارگاه آموزشی و توجیهی برنامه های سال ۱۳۹۹ مسئولین سرمایه انسانی بسیج و مدیران برنامه ریزی سرمایه انسانی بسیج سپاه های استانی

حضور جناب اقای دکتر اسفندیاری در جمعِ مسئولین سرمایه انسانی بسیج سپاه های استانی

کارگاه آموزشی و توجیهی برنامه های سال ۱۳۹۹ مسئولین سرمایه انسانی بسیج و مدیران برنامه ریزی سرمایه انسانی بسیج سپاه های استانی