مستند معرفی صندوق ذخیره بسییجیان در حال ساخت است

به گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره بسیجیان ، مستندی با هدف معرفی صندوق ، سوابق تاسیس ، ارکان اداری و برنامه های ارایه خدمات به اعضا در حال تهیه است.

به گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره بسیجیان ، مستندی با هدف معرفی صندوق ، سوابق تاسیس ، ارکان اداری و برنامه های ارایه خدمات به اعضا در حال تهیه است.

در این مستند که قرار است بزودی در هفته بسیج پخش گردد گزارش عملکرد صندوق در سه سال گذشته و برنامه های پیش بینی شده صندوق در پنج سال آینده برای جذب و توانمندسازی یک میلیون بسیجی معرفی می شود.