شرایط و ضوابط استفاده از خدمات بیمه تکمیلی درمان


متقاضیان محترم طرح بیمه تکمیلی درمان بعد از مطالعه شرایط و ضوابط می بایست در سامانه سحاب عضو شوند.